راه روستايي تاریخ :
موضوع : اخبار


                  
افتتاح 140كيلومترراه روستايي استان كرمانشاه درهفته دولت
           
سرپرست راههاي روستايي راه وشهرسازي استان كرمانشاه ازافتتاح 140 كيلومترراه روستايي درهفته دولت خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس مسعودشريفي دراين باره افزود:بااستفاده ازتمام توان پرسنل راه روستايي،ازابتداي سال جاري تاكنون توانستيم 140 كيلومتر ازراه روستايي درسطح استان راآسفالت ودرهفته دولت به بهره برداري برسانيم.
مهندس شريفي درادامه گفت:امسال فعاليت هاي خودرادرتمامي سطح استان درشهرستانهاي هرسين،كرمانشاه،صحنه،سنقركليايي،روانسر،دالاهو،جوانرود،ثلاث باباجاني واسلام آبادغرب متمركز نموده وجمعا مقدار140كيلومتر راه روستايي رادراين شهرستانها آسفالت وآماده بهره برداري درهفته دولت نموديم.
مهندس مسعودشريفي درخصوص اعتبارهزينه شده افزود:جهت انجام عمليات بهسازي وآسفالت 140كيلومترراه روستايي،اعتباري بالغ بر250 ميلياردريال هزينه شده كه باانجام اين مهم،تعداد3225 خانوار ازروستاييان عزيز استان كرمانشاه ازنعمت راه آسفالته برخوردارشدند.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=202