بازديدازمركزمديريت راهها تاریخ :
موضوع : خبر وزارت خانه


                                 
بازديدمديرمركزمديريت راههاي كشور ازمركرمديريت راههاي راه وشهرسازي استان كرمانشاه
مهندس داريوش اماني وهيئت همراه ازمركز مديرت راههاي راه وشهرسازي استان كرمانشاه بازديدكرد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،دراين بازديدكه مديركل سازمان حمل ونقل وپايانه هاي استان،مديرساخت وتوسعه راهها ومديرراهداري راه وشهرسازي استان نيز حضورداشتند،مهندس اماني ازچگونگي انجام فعاليت هاي مركز مديريت راهها،مانيتورهاي مستقرشده واستقراردوربين هاي بين راهي استان كرمانشاه بازديدوجهت ارتقاء بخشيدن فعاليت هاي اين بخش راهكارهاي لازم راارائه داد.
مديرمركزمديريت راههاي كشورافزود:باتوجه به نقش مهم اين مركز درآگاه سازي ازچگونگي وضعيت راههاوبخصوص درفصل زمستان ونيز عملكرد مثبت اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه دراين مورد،مبلغ يك ميلياردريال ازمحل اعتبارات سازمان حمل ونقل جاده اي كشورجهت تجهيز بهتر اين مركز اختصاص داده تااين مركز بتواند باتوان بيشتري به ادامه فعاليت مثبت خودبپردازد.

 






منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=199