راه روستايي سنقر تاریخ :
موضوع : اخبار


         

بهسازي وآسفالت 37كيلومترراه روستايي در شهرستان سنقركليايي         

مهندس جوادفرحناكي ازانجام بهسازي وآسفالت راه روستايي تعداد 10 روستاازابتداي سال جاري تاكنون درشهرستان سنقركليايي خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،رييس اداره راه وشهرسازي شهرستان سنقركليايي گفت:ازابتداي سال جاري تاكنون،باتلاش وكمك مديركل ومديرراه روستايي استان درخصوص پيگيري اعتبارات راه روستايي،اقدامات مهمي درزمينه بهسازي وآسفالت راه روستايي درتمامي سطح اين شهرستان انجام گرفته است.
مهندس جوادفرحناكي درباره حجم اين عمليات هاگفت:درسال جاري راه روستاهاي دهنوبه آبباريك7/2 كيلومتر-علي آباديوسفي5/5 كيلومتر-گرجي بيان3/5 كيلومتر-مرزبان5/2 كيلومتر-چم چم وجعفرآباد8/3 كيلومتر-چشمه بهاء الدين به چغرغه 5/2 كيلومتر-منصورعرب 5/2 كيلومتر-حسن آبادقلعه جوق 4كيلومتر-سايه كرسفبلي 2/2كيلومتر وراه روستايي چقابالا به زيوه به مقدار6 كيلومتر ازابتداي سال تاكنون بهسازي وآسفالت گرديده است .
فرحناكي درپايان گفت:باانجام 37 كيلومتر بهسازي وآسفالت انجام شده،تعداد892 خانوار ساكن روستاهاي مذكور ازنعمت راه آسفالت برخوردارشدند.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=196